ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

රවුමක් (අ වෘත්තයක පරිමිතිය) සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය පරිධියකින්

රවුමක් ක Circumferenc (අ වෘත්තයක පරිමිතිය) සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය රවුමක් අරය භාවිතා සූත්රය විසින් රවුමක් ක වට (පරිමිතිය) සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දෙන අතර,.
අරය (r):

රවුමක් පරිධියකින්

ඒ රවුම, මෙම මධ්යස්ථානයේ දී ඇති ස්ථානයේ සිට දෙන ලද දුරින් සිටින බව ගුවන් යානයක් සියලු කරුණු කුලකයකි.
රවුමක් පරිධියකින් සඳහා සූත්රය: p = 2πr,
මෙහි R - රවුමක් අරය, π = 3.14159