ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

පරිමිතිය කැල්ක්යුලේටරය

පරිමිතිය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ එවැනි රවුම, වර්ග, සෘජුකෝණාස්රය, ත්රිකෝණය, parallelogram, rhombus, වෙනස් සමීකරණ විසින් trapezoid විවිධ ජ්යාමිතික හැඩතල, ක පරිමිතිය සොයා ගැනීමට ඉඩ දෙයි.