ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කේන්ද්රාභිසාරී ත්වරණයක් සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

කේන්ද්රාභිසාරී ත්වරණයක් සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ වෘත්තාකාර චලිතයේ සමීකරණය සූත්රය විසින් කේන්ද්රාභිසාරී ත්වරණය, රවුමක් සහ ප්රවේගය අරය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

ගණනය කේන්ද්රාභිසාරී ත්වරණය, අරය හෝ ප්රවේගය

     
අරය (r):
ප්රවේගය (v):
කේන්ද්රාභිසාරී (රේඩියල්) ත්වරණය මධ්යස්ථානය යොමු කරවීම, නිල ඇඳුම් චක්රලේඛය චලනය ත්වරණය වර්ගයකි.

සූත්රය කේන්ද්රාභිසාරී ත්වරණය


මෙහි v - රේඛීය ප්රවේගය, R - අරය