ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

ද්විමය සංඛ්යා කැල්ක්යුලේටරය

ද්විමය සංඛ්යා කැල්ක්යුලේටරය වැනි, ඔබ ද්විමය ක්රමය (ද්විමය සංඛ්යා) සංඛ්යා සමග ගණිත ක්රියාවලි සිදු කිරීමට ඉඩ: ගුණ කිරීම, බෙදීම, ඊට අමතරව, අඩු කිරීෙමන්, තර්කානුකූල, AND, තාර්කික හෝ, modulo 2, සහ දෙකම ද්විමය හා දශාංශික ප්රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට පද්ධති.