ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Quadratic සමීකරණය කාරනාවකි කැල්ක්යුලේටරය

Quadratic සමීකරණය කාරනාවකි කැල්ක්යුලේටරය discriminant සහ සමීකරණය සියලු මුල් සොයා ඕනෑම quadratic සමීකරණය විසඳීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත. a, b අගයන්, ඇ සංගුණක ඇතුලත් කරන්න සහ ඔබ quadratic සමීකරණය පූර්ණ විසඳුමක් ලබා ගන්න.

A, B, C quadratic සමීකරණයේ වටිනාකම් ඇතුලත් කරන්න

x2 + x + = 0