ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

Quadratic සමීකරණය කාරනාවකි කැල්ක්යුලේටරය

A, B, C quadratic සමීකරණයේ වටිනාකම් ඇතුලත් කරන්න

x2 + x + = 0