ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

වර්ග, පරිමිතිය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය පිළිබඳ පරිමිතිය

සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය පරිමිතිය වර්ග කිරීම සීමා ආරක්ෂකයන්, වර්ග පැත්තේ දිග භාවිතා කරමින් සූත්ර විසින් වර්ග වල පරිමිතිය සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දෙන අතර,.
සයිඩ්:

එය quadrate ක පරිමිතිය

වර්ග සමාන දෙපස හා කෝණ සමග නිවැරදි බිම් පෙදෙස වේ.
වර්ග වල පරිමිතිය සඳහා සූත්රය: P = 4a,
එහිදී - A quadrate පැත්ත