ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

එය rhombus, rhombus ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ප්රදේශයේ

Rhombus ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය rhombus පැත්ත, උස, diagonals දිග, incircle හෝ circumcircle අරය දිග භාවිතා කරමින් සූත්ර විසින් rhombus ක භූමි සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දෙන අතර,.

එය rhombus ප්රදේශයේ ගණනය කිරීමේ ක්රමය

සයිඩ්:    උස:

එය rhombus ප්රදේශයේ

Rhombus සරල විදහනු ලැබේ කාගේ සතර දිශායෙහි සමාන දිගින් ඇති සියලු වේ.
සරලව රොබියාවේ ප්‍රමාණයේ සූත්‍රය: එය rhombus ප්රදේශයේ ,
එහිදී - පැති, ඌ - උස