ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

එය parallelogram ප්රදේශයේ, parallelogram ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

එය parallelogram ප්රදේශයේ, parallelogram ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ parallelogram ක භූමි සොයා ගැනීමට සූත්ර විසින් parallelogram පැති, උස, diagonals සහ ඒවා අතර කෝණය දිග භාවිතා ඉඩ ලබා දෙන අතර,.

එය parallelogram ප්රදේශයේ ගණනය කිරීමේ ක්රමය:

සයිඩ්:    උස:

ඝනකයක් පරිමාව

Parallelogram සමගාමීව පැති යුගල දෙක සමග විදහනු ලැබේ වේ.
එය parallelogram ප්රදේශයේ සඳහා සූත්රය: එය parallelogram ප්රදේශයේ ,
එහිදී - උස - A parallelogram, ඌ පැත්ත