ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

දින කීයක් වැටෙන තුරු?

වැටෙන තුරු කාලය ප්රති බොහෝ දින, පැය, විනාඩි තත්පර ඊළඟ වැටීම (සරත් සෘතුවේ) දක්වා ඉතිරි වී ඇති ආකාරය නිර්වචනය කරනු ඇත.
මුද්රණය


දිනය අදවැටෙන තුරු 2023

152 දින 01 පැය 14 විනාඩි 50 තත්පර

01 සැප්තැම්බර් 2023 - සිකුරාදා