ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

දින කීයක් ශීත තෙක්?

ශීත තෙක් කාලය ප්රති බොහෝ දින, පැය, විනාඩි තත්පර ඊළඟ ශීත දක්වා ඉතිරි වී ඇති ආකාරය නිර්වචනය කරනු ඇත.
මුද්රණය


දිනය අදශීත තෙක් 2023

243 දින 03 පැය 08 විනාඩි 43 තත්පර

01 දෙසැම්බර් 2023 - සිකුරාදා