ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

දින කීයක් ගිම්හානය තෙක්?

ගිම්හානය තෙක් කාලය ප්රති බොහෝ දින, පැය, විනාඩි තත්පර ඊළඟ ගිම්හානයේ දක්වා ඉතිරි වී ඇති ආකාරය නිර්වචනය කරනු ඇත.
මුද්රණය


දිනය අදගිම්හානය තෙක් 2022

300 දින 01 පැය 27 විනාඩි 21 තත්පර

01 ජූනි 2022 - බදාදා