ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

XRP (XRP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

XRP දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද. ඩිජිටල් මුදල් පරිවර්තකය - ලෝකයේ ඩිජිටල් මුදලක් සඳහා වර්තමාන විනිමය අනුපාතය.
යාවත්කාලීන කිරීම 20/07/2024 17:30 UTC-05:00

XRP දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද


1 XRP (XRP) සමාන 175.51 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.005698 XRP (XRP)
විනිමය අනුපාතය XRP තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළට අනුව 20/07/2024.

XRP දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 20 ජුලි 2024

XRP විනිමය අනුපාතය XRP විනිමය අද අනුපාතය සමඟ අමුත්තන් XRP  මිල ඉතිහාසය තුල 2024
දිනය අනුපාතය වෙනස්
20/07/2024 175.51026 8.09616
19/07/2024 167.4141 -18.895674
18/07/2024 186.309775 11.195531
17/07/2024 175.114243 -

විසින් සපයනු ලබන විනිමය අනුපාතිකය CryptoRatesXE.com


පරිවර්තනය කරන්න XRP දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. නව ගණනය කිරීම්.

XRP
වෙනස්
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය කරන්න
   XRP (XRP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මිල සජීවී සටහන
   කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ
   XRP (XRP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)  මිල ඉතිහාස සටහන
   ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා XRP විනිමය අනුපාතය
XRP (XRP)
1 XRP 5 XRP 10 XRP 25 XRP 50 XRP 100 XRP 250 XRP 500 XRP
175.51 LKR 877.55 LKR 1 755.10 LKR 4 387.76 LKR 8 775.51 LKR 17 551.03 LKR 43 877.57 LKR 87 755.13 LKR
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 000 LKR 5 000 LKR 10 000 LKR 25 000 LKR 50 000 LKR 100 000 LKR 250 000 LKR 500 000 LKR
5.70 XRP 28.49 XRP 56.98 XRP 142.44 XRP 284.88 XRP 569.77 XRP 1 424.42 XRP 2 848.84 XRP