ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

යෝජනාව කැල්ක්යුලේටරය පිළිබඳ නිව්ටන් ගේ දෙවන නියමය

යෝජනාව කැල්ක්යුලේටරය පිළිබඳ නිව්ටන් දෙවන නියමය ඔබ නිවුටන්ගේ චලිතය දෙවන නියමය භාවිතා කර වස්තුවක බලයක්, ස්කන්ධය හා ත්වරණය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

මෙම නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය මගින් ගණනය

ස්කන්ධ (මීටර්): kg
ත්වරණය (a): m / s 2

එය වස්තුවක ත්වරණය එම වස්තුව වෙත බාහිර බලවේග දෛශික මුදලක් සමානුපාතික අදාළ වන අතර, වස්තූන් ස්කන්ධය ප්රතිලෝමව සමානුපාතික නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය ප්රකාශ කරයි.