ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

යෝජනාව කැල්ක්යුලේටරය නිව්ටන් තුන්වන නීතිය

යෝජනාව කැල්ක්යුලේටරය පිළිබඳ නිව්ටන් තුන්වන නීතිය ඔබ නිවුටන්ගේ චලිත පිළිබඳ තෙවැනි නියමයට භාවිතා කරමින්, වස්තූන් දෙකක මහජන හා ත්වරණය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

මෙම නිව්ටන්ගේ තෙවැනි නියමයට විසින් ගණනය

ත්වරණය (අ 1): m / s 2
ස්කන්ධ (m2): kg
ත්වරණය (A2): m / s 2

වස්තු දෙකක් අතර සියලු බලවේග සමාන විශාලත්වයක් සහ විරුද්ධ දිශාවට පවතින යෝජනාව කැල්ක්යුලේටරය නිව්ටන් තුන්වන නීතිය සඳහන් කරයි.