ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

වීජ ගණිතය ප්රකාශනය සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය

වීජ ගණිතය ප්රකාශනය සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය - ඔබ රේඛාවක් ආහාර ලියා වීජ ගණිතය ප්රකාශන ගණනය හා සරල කිරීමට ඉඩ දෙයි. ඕනෑම නිඛිල භාගික, තාත්වික සංඛ්යා, ප්ලස් (+) භාවිතා කරන්න, සෘණ (-) (*), බොහෝ සෙයින් වැඩි, බෙදා (/ :) exponentiation (^) මෙහෙයුම්. එය වරහන් ප්රකාශන දමා හැකි ය.
ප්රකාශනය:
ප්රකාශනය තක්සේරු
උදාහරණ:
10-3*2=4
(10-3)*2=14