ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

විදුලි බලය බලශක්ති කාලය කැල්ක්යුලේටරය

විදුලි බලය බලශක්ති කාලය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ සැමට විදුලිය, විදුලි බලශක්ති, කාලය සහ එකිනෙකාගෙන් රඳා වැනි භෞතික රාශීන් ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

බලය ගණනය, බලශක්ති හෝ කාලය

කාලය (T): තත්පර
බලශක්ති (W): ජූල්
විදුලි පරිපථ, විදුලි බලය බලශක්ති පරිභෝජනය අනුපාතය වේ. P = W / ටී - විදුලි බලය පරිභෝජනය කාලය විසින් බෙදී බලශක්ති පරිභෝජනය සමාන වේ