ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

වේගය දුර කාලය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

කැල්ක්යුලේටරය වේගය, කාලය, දුර, සමඟ අමුත්තන් ගණනය - විවිධ පියවරක් ඒකක සහ වේගය, දුර හා කාලය සූත්රය ලබා දී වේගය, දුර හා කාලය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

වේගය, කාලය හෝ දුර ගනණය

     
කාලය (HH: මි.මී.: ss):
ප්රවේගය:
ප්රතිඵලය:
දුර ගනණය
වේගය, දුර හා කාලය සූත්රය:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
මෙහිදී V - වේගය, S - දුර, ටී - කාල