ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

වර්ග ප්රදේශයේ වර්ග ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

වර්ග ප්රදේශයේ වර්ග ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය වර්ග පැති හෝ විකර්ණ දිග භාවිතා කරමින් සූත්ර විසින් වර්ග ක භූමි සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ,,,.

වර්ග එම ප්රදේශයේ ගණනය කිරීමේ ක්රමය:

සයිඩ්:

එය quadrate ප්රදේශයේ

වර්ග සමාන දෙපස හා කෝණ සමග නිවැරදි බිම් පෙදෙස වේ.
වර්ග ප්රදේශයේ සූත්රයක් පැත්තෙන් වර්ග ප්රදේශයේ, විකර්ණ විසින් වර්ග ප්රදේශයේ
එහිදී - වර්ග පැත්ත, d - විකර්ණ