ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

වර්ග මූලය කැල්ක්යුලේටරය

වර්ග මූලය කැල්ක්යුලේටරය වර්ග මූලය (2 උපාධිය root) හෝ ඕනෑම සංඛ්යාවක රැඩිකල් ගණනය කිරීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත. ගණන ඇතුලත් කරන්න සහ ගණනය බොත්තම ඔබන්න.
වර්ග මූලය කැල්ක්යුලේටරය

සිට වර්ග මූලය