ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

ත්වරණය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

ත්වරණය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ කාලය පුරා ප්රවේගය වෙනස් විසින් චලනය වන වස්තුවකට වේගවත් ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

ගණනය ත්වරණය, ප්රවේගය හෝ කාලය

ආරම්භක ප්රවේගය (V0):
අවසාන ප්රවේගය (V1):
කාලය (T):
ත්වරණය, දෛශිකයක් රාශියක් වන වස්තුවක ප්රවේගය වෙනස් අනුපාතය වේ.
ත්වරණය සූත්රයමෙහිදී V0, V1 - ආරම්භක හා අවසාන ප්රවේගය, t - ගමන් කාලය