ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

ත්රිකෝණය කැල්ක්යුලේටරය

ත්රිකෝණය කැල්ක්යුලේටරය ගණනය සොයා: කෝණ, පැති, එය ත්රිකෝණ සියලුම වර්ගයේ ප්රදේශයේ. ගණනය කිරීම: සෘජුකෝණී ත්රිකෝණයක, ඒක පාර්ශවීය ත්රිකෝණය, සමද්වීපාද ත්රිකෝණය හා equilateral ත්රිකෝණය.
3 වෙනස් අගයන්, උදාහරණයක් ලෙස 2 පැති සහ 1 කෝණයක් හෝ, 3 පැති ඇතුලත් කරන්න, සහ වෙනත් පැති, කෝණ හා ත්රිකෝණයේ ප්රදේශයේ ගණනය කිරීම සඳහා, ගණනය බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
කෝණය ඒකක:
  
ත්රිකෝණය කැල්ක්යුලේටරය ° ° °