ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

තීරුව ගුණ වැඩ පත්රිකා

තීරුව ගුණ වැඩ පත්රිකා ඔබ තීරුව ගුණ ක්රමය භාවිතා, අංක දෙකක් (නිෂ්පාදන) ගුණ ගණනය, සහ තීරුව ගුණ කිරීමේ වැඩ පත්රිකාවක් ලබා දීමට ඉඩකඩ ලබා දේ.

දෙකක් අංක, multiplicand හා ගුණකය ඇතුලත් කරන්න.

ගුණ