ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

අංක බෙදීම, ඉගෙනීම

තීරු බෙදීමේ කැල්ක්යුලේටරය ඔබ තීරුව අංශය ක්රමය භාවිතා, අංක දෙකක් (ගණිතමය) බෙදීම ගණනය, සහ තීරුව අංශයේ වැඩ පත්රිකාවක් ලබා දීමට ඉඩකඩ ලබා දේ.

දෙකක් අංක, ලාභාංශ හා Divider ඇතුලත් කරන්න.

බෙදීම