ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

තීරුව අමතරව වැඩ පත්රිකා

තීරුව අමතරව වැඩ පත්රිකා ඔබ තීරුව අමතරව ක්රමය භාවිතා, එකතු අංක දෙකක් (මුදලක්) ගණනය, සහ තීරු එකතු වැඩ පත්රිකාවක් ලබා දීමට ඉඩකඩ ලබා දේ.

අංක දෙක ඇතුලත් කරන්න

ප්ලස්