ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

තීරුව අඩු කිරීෙමන් වැඩ පත්රිකා

තීරු අඩුකිරීමේ කැල්ක්යුලේටරය ඔබ තීරුව අඩු කිරීෙමන් ක්රමය භාවිතා, අඩු සංඛ්යා දෙකක් (වෙනස) ගණනය, සහ තීරුව අඩු කිරීෙමන් ක වැඩ පත්රිකාව ලබා දීමට ඉඩකඩ ලබා දේ.

දෙකක් අංක, subtrahend හා minuend ඇතුලත් කරන්න.

ඍණ