ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය පරිමිතිය අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ සීමා ආරක්ෂකයන්,

සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය පරිමිතිය අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ සීමා ආරක්ෂකයන්, සෘජුකෝණාස්රය පැති දිග භාවිතා සූත්රය විසින් සෘජුකෝණාස්රය ක පරිමිතිය සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දෙන අතර,.
a:   b:  

අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ පරිමිතිය

සෘජුකෝණාස්රය සෘජු කෝණ හතර සමග විදහනු ලැබේ වේ. අපට සෘජුකෝණාස්රාකාරයක් ඇඳ පරිමිතිය සඳහා සූත්රය: P=2(a+b),
එහිදී, ආ - A සෘජුකෝණාස්රය පැති