ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

සිරුරේ බර කැල්ක්යුලේටරය

සිරුරේ බර කැල්ක්යුලේටරය ඔබ Quetelet, බ්රොක්, ව්යවස්ථාව වර්ගය (Solovyov දර්ශකය) විසින් කදිම බර, සහ දිනකට ඔබේ ශරීරයේ කැලරි ප්රමාණය විසින් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.