ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

සමඟ අමුත්තන් හින්දි යතුරු පුවරුව

හින්දි යතුරු පුවරුව සමඟ අමුත්තන් ඉංග්රීසි යතුරු පුවරුව මාරු සමග හින්දි සාමාන්ය යතුරු පුවරුව මත හින්දි ලිපි ටයිප් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl