ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

සමඟ අමුත්තන් අරාබි යතුරු පුවරුව

අරාබි යතුරු පුවරුව සමඟ අමුත්තන් ඉංග්රීසි යතුරු පුවරුව මාරු අරාබි සාමාන්ය යතුරු පුවරුව මත අරාබි අකුරු යතුරු ලියනය කිරීමට ඉඩ ලබාදේ.
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl