ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

රුසියානු යතුරු පුවරුව translit

රුසියානු යතුරු පුවරුව translit ඔබ ඉංග්රීසි යතුරු පුවරුව මාරු සමග රුසියානු සිරිලික් සාමාන්ය යතුරු පුවරුව භාවිතා කිරීමට ඉඩ දෙයි.
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU