ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

රුසියානු ලිපි පරිවර්තනය

රුසියානු වචන ඉංග්රීසි භාෂාවට සහ අනෙක් අතට මාර්ගගත අක්ෂර පරිවර්තනය, නම සහ වාසගම අක්ෂර පරිවර්තනය.
පෙළ: