ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

රෝම, අරාබි, හින්දි, ඉලක්කම් පරිවර්තකය

රෝම, අරාබි, හින්දි, ඉලක්කම් පරිවර්තකය ඔබ එකිනෙකාට රෝමානු සංඛ්යා, නිදහස් පරිවර්තක පරිවර්තිකාවන් අංක සහ හින්දි අංක බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.
නිඛිල සංඛ්යාවක් පරිවර්තනය කරන්න අංකය පද්ධතිය      

රෝමානු දිනයන්

21 XXI
20 XX
19 XIX
18 XVIII
17 XVII
16 XVI
15 XV
14 XIV
13 XIII
12 XII
11 XI
10 X
9 IX
8 VIII
7 VII
6 VI
5 V
4 IV
3 III
2 II
1 I