ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

රවුමක්, චක්රයක් ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ප්රදේශයේ

රවුමක් ප්රදේශයේ, චක්රයක් ප්රදේශයේ සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ rhombus ක භූමි සොයා ගැනීමට සූත්රය විසින් වෘත්තයක අරය හෝ විෂ්කම්භය භාවිතා ඉඩ ලබා දෙන අතර,.

රවුමක් ප්රදේශයේ ගණනය කිරීමේ ක්රමය:

අරය:

  

රවුමක් ප්රදේශයේ

ඒ රවුම, මෙම මධ්යස්ථානයේ දී ඇති ස්ථානයේ සිට දෙන ලද දුරින් සිටින බව ගුවන් යානයක් සියලු කරුණු කුලකයකි.
රවුමක් ප්රදේශයේ සූත්රයක් රවුමක් ප්රදේශයේ ,
මෙහි R - රවුම අරය, d - විෂ්කම්භය