ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

පිරිමි යට ඇඳුම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ

පිරිමි යට ඇඳුම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ඔබ පිරිමි යට ඇඳුම් ප්රමාණ සොයා හා ඇමරිකානු (ඇමරිකානු / එක්සත් රාජධානිය), ජර්මන්, ප්රංශ, ඉතාලි, රුසියානු, චෙක් / ස්ලෝවැක්, ජාත්යන්තර, හෝ ඉණ ප්රමාණවලින් පිරිමි සඳහා යට ඇඳුම් ප්රමාණ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ ප්රමාණ.
පිරිමි යට ඇඳුම් ප්රමාණය

පිරිමි යට ඇඳුම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ඔබ ඇමරිකානු (ඇමරිකානු / එක්සත් රාජධානිය), ජර්මන්, ප්රංශ, ඉතාලි, රුසියානු, චෙක් / ස්ලෝවැක්, ජාත්යන්තර ප්රමාණ, දෑතට හෝ ඉනට ප්රමාණවලින් පිරිමි යට ඇඳුම් ප්රමාණ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ ප්රමාණ. උදාහරණයක් ලෙස, පිරිමි යට ඇඳුම් ප්රමාණ ඇමරිකානු ජර්මන්, ඉතාලි රුසියානු හෝ ජාත්යන්තර ආදිය ඒ වගේම පරිවර්තනය ඔබ පිරිමි යට ඇඳුම් විශාල හා කුඩා ප්රමාණ සමග, සුදු ප්රමාණ බලන්න පුළුවන්.

විශාලත්වය සිට:
ප්රමාණය:
විශාලත්වය: