ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

පිරිමි පටි සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ

පිරිමි පටි සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ඔබව සොයා සෙන්ටිමීටර දී ඉණ ප්රමාණය, අගල්, දිග, රුසියානු හෝ ජාත්යන්තර ප්රමාණවලින් පිරිමි පටි ප්රමාණ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ ප්රමාණ.
පිරිමි පටි ප්රමාණ

පිරිමි පටි සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ ඔබව සොයා සෙන්ටිමීටර දී ඉණ ප්රමාණය, අගල්, දිග, රුසියානු හෝ ජාත්යන්තර ප්රමාණවලින් පිරිමි පටි ප්රමාණ බවට පත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ජාත්යන්තර රුසියානු ආදිය, දිග ඉණ ප්රමාණය සිට පිරිමින් සඳහා බඳ පටි ප්රමාණ පරිවර්තනය එසේම ඔබ පිරිමි පටි දැකිය හැකි විශාල හා කුඩා ප්රමාණ සමග, සුදු ප්රමාණ.

විශාලත්වය සිට:
ප්රමාණය:
විශාලත්වය: