ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

පිරිමි කොට කලිසම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ

පිරිමි කොට කලිසම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය සෙන්ටිමීටර ඔබ සොයා හා ඇමරිකානු (ඇමරිකානු / එක්සත් රාජධානිය) මිනිසුන් ගේ කලිසම ප්රමාණ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර, ප්රංශ, ඉතාලි, රුසියානු, ජාත්යන්තර ප්රමාණ, දෑතට හෝ ඉනට ප්රමාණය ප්රමාණ.
පිරිමි කොට කලිසම් ප්රමාණ

පිරිමි කොට කලිසම් සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ ඔබ සෙන්ටිමීටර ඇමරිකානු (ඇමරිකානු / එක්සත් රාජධානිය), ප්රංශ, ඉතාලි, රුසියානු, ජාත්යන්තර ප්රමාණ, දෑතට හෝ ඉනට විශාලත්වය පිරිමි කොට කලිසම් ප්රමාණ බවට පත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඒ වගේම ප්රංශ, රුසියානු ආදිය, ඉතාලි කිරීමට ඇමරිකානු පිරිමින් සඳහා කලිසම් ප්රමාණ පරිවර්තනය ඔබ පිරිමි කොට කලිසම් බලන්න පුළුවන් විශාල හා කුඩා ප්රමාණ සමග, සුදු ප්රමාණ.

විශාලත්වය සිට:
ප්රමාණය:
විශාලත්වය: