ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

QR කේතය උත්පාදක සමඟ අමුත්තන්

ඔන්ලයින් QR කේතය උත්පාදක ඕනෑම පෙළ QR Code රූපයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
පෙළ ඇතුලත් කරන්න සහ QR Code බොත්තම ජනනය ක්ලික් කරන්න.