ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

නැවුම් සහ ලුණු වතුර කැල්ක්යුලේටරය ඝනත්වය

නැවුම් සහ ලුණු වතුර කැල්ක්යුලේටරය ඝනත්වය, ඔබ සෙල්සියස් අංශක, කෙල්වින් අර්ථ දක්වා විවිධ ලවණ මට්ටම් හා උෂ්ණත්වය, නැවුම් හෝ ලුණු වතුර ඝනත්වය ගණනය කිරීම සඳහා ෆැරන්හයිට් හැක.
ඝනත්වය:
  
ජල උෂ්ණත්වය:
ප්රතිඵලය:
ඝනත්වය ඒකක පරිමාවකට කිසියම් ද්රව්යයක ස්කන්ධ ලෙස අර්ථ දක්වා අදිශ රාශියක් ශාරීරික ප්රමාණය, වේ.