ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

මෝටර් රථ ආදර්ශ විසින් රෝද හා ටයර්

ප්රමිතියක් (කර්මාන්ත ප්රමාණය) මෝටර් රථ පසුබිම සහ ආදර්ශ විසින් ටයර් සහ තැටි වගුව. ඔබ (නිර්දේශිත) ප්රමිතිය හා අවසර ප්රමාණ තෝරා, ටයර් හා තැටි ප්රමාණ ඔබේ මෝටර් රථය ගැලපෙන බව සොයා ගත හැක. රෝද තැටිය පියවා, වාහන තැටිය විදුම්, වාහන තැටි ප්රමාණය.