ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

වෙළඳ නාමය හා ආකෘතිය විසින් මෝටර් රථ උපැස්

මෝටර් රථය පසුබිම සහ ආදර්ශ විසින් මෝටර් රථය තාක්ෂණික පිරිවිතර වගුව. ඔබ වර්ගය, බලය හා එන්ජින් ධාරිතාවය උපරිම වේගය, සිරුරේ ප්රමාණය, බර, අත්හිටුවීම, සම්ප්රේෂණය, තිරිංග පද්ධතිය මෙන්ම ඉන්ධන පරිභෝජනය වර්ගය, ටයර් ප්රමාණ හා තවත් බොහෝ අය වැනි මෝටර් රථ තාක්ෂණික පිරිවිතර සොයා ගත හැක.