ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

මිලියන බිලියන ට්රිලියන ගනනක්, කෝටි ලක්ෂ පරිවර්තකය සඳහා අංක

මිලියන බිලියන ටි්රලියන ගණන්, කෝටි මිලියන බිලියන ට්රිලියන ගනනක්, දහස් ගණනක්, ලක්ෂ හා කෝටි දක්වා සංඛ්යා බවට පරිවර්තනය කිරීමට පරිවර්තකය භාවිතා දීමනාද. එසේම ඔබ ඕනෑම සංඛ්යාව බිංදු වල කොපමණ දැන ගැනීමට හැකි වනු ඇත.
විශාල සංඛ්යා කොරපොතු:
කෙටි පරිමාණ - සෑම නව කාලීන මිලියන ට වඩා වැඩි වන පෙර කාලීන වඩා එක දහස් ගුණයකින් විශාල වේ.

දිගු පරිමාණ - සෑම නව කාලීන මිලියන ට වඩා වැඩි වන පෙර කාලීන වඩා එක මිලියන ගුණයක් විශාල වේ.
අංකය ඇතුලත් කරන්න:
විශාල සංඛ්යාවක් නම: