ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

මාංශ පේශි වාසි කැල්ක්යුලේටරය

මාංශ පේශි වාසි කැල්ක්යුලේටරය ඔබ මාංශ පේශී ඉදි කිරීමට අවශ්ය නම් ඔබට අවශ්ය දිනකට කැලරි ප්රමාණය ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

සිරුරේ බර අඞු කිරීමට බර ලාභ ප්රයෝජන සඳහා කැලරි ගණනය කිරීම සඳහා ඔබගේ පරාමිතික ඇතුලත්

ලිංගික:
වයස: අවුරුදු
උස:
 
බර:    
මේදය ප්රතිශතය %
මෙම පරාමිතිය විකල්ප, ඔබ නොදන්නේ නම් ඇතුලත් නොවේ.
ඔබගේ සාමාන්ය දෛනික ක්රියාකාරකම්:
ඔබ ආශා:
මත    
කාලය සඳහා: