ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

මහා ත්වරණය අර්ථ කැල්ක්යුලේටරය බල

මහා ත්වරණය අර්ථ කැල්ක්යුලේටරය බල ඔබට බලය, ස්කන්ධය, වස්තුවක ත්වරණය, සහ එක් එක් අනෙකුත් රඳා වැනි භෞතික රාශීන් ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

බලය, ස්කන්ධය සහ ත්වරණය ගණනය?

     
ස්කන්ධ (මීටර්): kg
ත්වරණය (a): m / s 2
හමුදා — වෙත බලපෑම් සිරුරක් චලනය වෙනස් කිරීම හෝ ලිපි ද්රව්ය ශරීරය තුල ෙයෝජනාවක් ෙහෝ මානසික ආතතිය නිෂ්පාදනය කිරීමට දිසාවකට ඇත. F = m * a - හමුදා ශරීරය ස්කන්ධය හා ගුරුත්වජ ත්වරණය ගුණ විසින් ගණනය කර ඇත.