ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

ළමුන් සපත්තු සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ප්රමාණ

කුඞා ළමුන් සඳහා සපත්තු ප්රමාණය කැල්ක්යුලේටරය රුසියාණු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ළමා සපත්තු ප්රමාණ පරිවර්තනය කරනු ඇත, ද වයස අවුරුදු හා විවිධ රටවල ප්රමාණවලින් සෙන්ටිමීටර දී විශාලත්වය ගණනය කරනු ඇත, ළමා සපත්තු ප්රමාණ නිර්වචනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.

ළමුන් සපත්තු සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ඔබ යුරෝපීය, බි්රතාන්ය, ඇමරිකානු (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය), ජපන් ප්රමාණ හෝ සෙන්ටිමීටර වෙත සෙත් සපත්තු ප්රමාණ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ ප්රමාණ. උදාහරණයක් ලෙස, යුරෝපීය හෝ ඇමරිකානු සපත්තු ප්රමාණය ජපන්, එක්සත් රාජධානිය ආදී කිරීමට, එක්සත් ජනපද සිට යුරෝපීය සපත්තු ප්රමාණය පරිවර්තනය එසේම ඔබ විශාල හා කුඩා ප්රමාණ සමග, දරුවන් සපත්තු තරමේ ප්රස්තාරය බලන්න පුළුවන්.

විශාලත්වය සිට:
ප්රමාණය:
විශාලත්වය: