ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කෝණික ත්වරණය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

කෝණික ත්වරණය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ කෝණික ත්වරණය සූත්රය විසින්, චලන කෝණික ත්වරණය, කෝණික ප්රවේගය හා වේලාව ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

කෝණික ත්වරණය, කෝණික ප්රවේගය හෝ භ්රමණය කාලය ගණනය

   
කෝණික ප්රවේගය (ω): rad/තත්පර
භ්රමණ කාලය (t): තත්පර
කෝණික ත්වරණය, දෛශිකයක් රාශියක් වන කාලය සමග කෝණික ප්රවේගය වෙනස් අනුපාතය වේ.

කෝණික ත්වරණය සූත්රය


DW එහිදී - කෝණික ප්රවේගය, dt - ගතවන කාලය