ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කෝණික ප්රවේගය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

කෝණික ප්රවේගය සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය ඔබ කෝණික ප්රවේගය සූත්රය විසින් කෝණික ප්රවේගය ගණනය කිරීම සඳහා ඉඩ ලබා දෙන අතර, කෝණය කැරකෙමින් හා භ්රමණ කාලය,.

කෝණික ප්රවේගය ගණනය, කෝණය කාලය භමණය ෙහෝ භ්රමණය

   
කෝණය කැරකෙමින් (φ): රේඩියන
භ්රමණ කාලය (t): තත්පර
කෝණික ප්රවේගය සිරුරක් එහි කෝණය වෙනස් වන ආකාරය වේගයෙන් යන පියවරක් වේ.
කෝණික ප්රවේගය සූත්රය


φ එහිදී - කෝණය කැරකෙමින්, ටී - කාලය