ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කියුබ පරිමාව සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

කියුබ පරිමාව සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය කැට අද්දරට දිග භාවිතා, සූත්රය විසින්, ඔබ ඝනකයක් පරිමාව සොයා ගැනීමට ඉඩ දෙයි.

ක නවීන (H) දිග ඇතුලත් කරන්න:

ඝනකයක් පරිමාව

කියුබ එක් එක් ශීර්ෂයක් තුනක් හමුව සමඟ, හතරැස් මුහුණු, විවිධ පැතිකඩයන් ඉවත් හෝ පැති හයකින් මායිම් වූ ත්රිමාණ ජ්යාමිතික හැඩය වේ.
ඝනකයක් පරිමාව සඳහා සූත්රය: V = H3,
V - ඝනකයක් පරිමාව, H - අද්දර දිග