ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කේතුවක් පරිමාව සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය

කේතුවක් පරිමාව සූත්රය කැල්ක්යුලේටරය කේතුවක් උස හා මූලික අරය භාවිතා සූත්රය විසින් කේතුවක් පරිමාව සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දෙන අතර,.

එම පදනම අරය සහ කේතුවක් උස ඇතුලත් කරන්න

මූලික අරය:
උස:

කේතුවක් වන වෙළුමේ

ඒ කේතුවක් සමතලා සිට අග්ර හෝ ශීර්ෂයක් නමින් ලක්ෂ්යය වෙත සියුම්ව tapers බව ත්රිමාණ ජ්යාමිතික හැඩය වේ.
කේතුවක් පරිමාව සඳහා සූත්රය: කේතුවක් පරිමාව සඳහා සූත්රය,
ආර් - භෂ්ම අරය, ඌ - කේතුවක් උස