ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

කරුණු දෙකක් කැල්ක්යුලේටරය අතර දුර

කරුණු දෙකක් කැල්ක්යුලේටරය අතර දුර ඔබ ඔවුන්ගේ ඛණ්ඩාංක භාවිතා කරමින්, මාන දෙකක් කරුණු දෙකක් අතර දුර ගණනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

ලකුණු A හා B ඛණ්ඩාංක ඇතුල් කරන්න

A ලක්ෂය (X1, y1): ( , )
පේදුරු බී (x2, y2): ( , )
: කරුණු දෙකක් A (X1, y1) සහ බී (x2, y2) අතර දුර සොයා ගැනීම සඳහා සූත්රය
කරුණු දෙකක් අතර දුර