ප්රියතම දැන්වීම් එකතු කරන්න
 
ප්රියතම දැන්වීම් වලින් ඉවත් කරන්න

වනිතා සපත්තු ප්රමාණය සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය

කාන්තා සපත්තු ප්රමාණය කැල්ක්යුලේටරය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ අනෙකුත් ලෝකයේ රටවල් ප්රමාණවලින් කාන්තා සපත්තු ප්රමාණ පරිවර්තනය, කාන්තා සපත්තු ප්රමාණ නිර්වචනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.

වනිතා සපත්තු ප්රමාණය සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය ඔබ යුරෝපීය, බි්රතාන්ය, ඇමරිකානු (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය), ජපන් ප්රමාණ හෝ සෙන්ටිමීටර කිරීමට කාන්තා සපත්තු ප්රමාණ බවට පත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, යුරෝපීය හෝ ඇමරිකානු සපත්තු ප්රමාණය ජපන්, එක්සත් රාජධානිය ආදී කිරීමට, එක්සත් ජනපද සිට යුරෝපීය සපත්තු ප්රමාණය පරිවර්තනය එසේම ඔබ විශාල හා කුඩා ප්රමාණ සමග, කාන්තා සපත්තු තරමේ ප්රස්තාරය බලන්න පුළුවන්.

විශාලත්වය සිට:
ප්රමාණය:
විශාලත්වය: